top of page

VENÄJÄNKIELISTEN JÄRJESTÖJEN KATTOJÄRJESTÖN TOIMINTA

SVK:n toiminta on laajentunut ja vakiintunut vuosien myötä. ​Lähes 40 paikallisosastoa ja jäsenjärjestöä levittäytyvät luontevasti alueille, joilla suuri enemmistö Suomen venäjänkielisestä väestöstä asuu, eli Uudellemaalle, muihin isompiin kaupunkeihin ja itäiseen ja kaakkoiseen Suomeen. Nämä järjestöt tavoittavat omassa toiminnassa laajasti eri taustaisia ja ikäisiä venäjänkielisiä.

Samoilla alueilla SVK toimii myös yhdessä julkisen sektorin ja perinteisten järjestöjen kanssa, jotka tarvitsevat apua venäjänkielisten asiakkaiden tavoittamisessa, ja SVK:n yhdistykset etsivät yhteistyökumppaneita.

 

Toiminnasta tiedotetaan verkkosivuillamme, Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa venäjäksi ja suomeksi. 

Keskusjärjestö tiedottaa paikallisosastoja ja jäsenjärjestöjä avustusmahdollisuuksista, koulutuksista ja yhdistystoimijoille suunnatuista tilaisuuksista omassa suljetussa FB-ryhmässä sekä yleisessä että monissa alueellisesti määritellyissä whatsapp-ryhmissä. Ryhmissä SVK:n yhdistysten edustajat voivat esittää kysymyksiä, jakaa kokemuksia, sopia tapaamisia tai saada neuvontaa. 

 

Venäjänkielisten keskusjärjestö tukee osastojaan ja jäsenjärjestöjään omien resurssiensa ja sille myönnettyjen rahoitusten puitteissa. Seuraavassa on esitelty tärkeimpiä heille tarkoitettuja toiminnan kehittämisen työkaluja.

​​Jäsenjärjestöavustus

STEA:n myöntämää jäsenjärjestöavustusta on käytetty esimerkiksi paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittämiseen suomalaisten kumppaneiden kanssa, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pilotointiin ja yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteena on edistää venäjänkielisten ja muiden väestöryhmien vuorovaikutusta ja edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Yhdistys voi hakea avustusta SVK:lta sähköisesti selkeän ja konkreettisen toimintasuunnitelman perusteella, jossa tulee kuvata mm. toiminnan tai tapahtuman sisältö, ajankohta, hyöty kohderyhmälle, yhteiskumppanien roolit, kustannukset ja, arvio toimintaan osallistuvien määrästä. Jäsenjärjestöavustuksella toteuttavaa toiminta markkinoidaan myös Keskusjärjestön kanavien kautta.

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen ohjaus, koulutus ja sparraus

Keskusjärjestön tavoitteena on lisätä  eri puolilla Suomea toimivien järjestöjen osaamista järjestötyössä ja vahvistaa ja monipuolistaa heidän toimintamuotojaan sekä vahvistaa paikallista yhteistyötä. 

Järjestöt saavat neuvontaa yhdistyksen hallintoon, johtamiseen ja toiminnan toteuttamiseen mm. sääntöihin ja asiakirjoihin liittyen, avustusten hakemisesta ja raportoinnista, viestinnästä, toiminnan tuloksellisuuden mittaamisesta, toimintatilojen varaamisesta ja niiden käytöstä ja niin edelleen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiville järjestöille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin etänä, että järjestöt olisivat tasa-arvoisessa asemassa. Ohjaus tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteyden kautta tai ajanvarauksella Keskusjärjestön toimistossa.

​Koulutusten sisältö rakennetaan osastojen tarpeista. Koulutusmateriaaleina käytetään Keskusjärjestön vuonna 2017 laatimaa venäjänkielistä opasta yhdistystoiminnasta.

Sparraustilaisuuksien tarkoituksena on työstää pienissä ryhmissä jotain tiettyä aihetta, esim. suunnitella yhteistä tapahtumaa, laatia avustushakemuksia tai työstää toimintakertomuksia. Työskentely pienissä ryhmissä on tehokasta ja kannustavaa. Osa sparrausprosessia on järjestöjen mahdollisuus oppia toisiltaan ja saada vertaistukea. Keskusjärjestön tarjoaman mentoroinnin avulla järjestöt jakavat omia kokemuksiaa, menestyksiä  ja epäonnistumisia yhdessä keskustellen ja reflektoiden, sekä työstävät ajankohtaisia asioita eteenpäin.

Järjestöleirit venäjänkielisille järjestöille

Yksi hyväksi havaitsemamme tapa järjestöjen monipuoliseen ja intensiiviseen kehittämiseen ovat järjestöleirit.  

Niitä on järjestetty vuodesta 2017 lähtien ja ne ovat olleet erittäin suosittuja. Normaaliolosuhteissa tavoitteena on toteuttaa vuoden aikana neljä leiriä eri kaupungeissa.

​Leirien kohderyhmänä ovat venäjänkieliset järjestöt, niiden hallitusten jäsenet ja muut vapaaehtoiset ja aktiivit. Teemat pyritään kokoamaan sen mukaan, mikä on ajankohtaista ja millaisia tarpeita jäsenkentältä nousee kulloinkin esiin. Leireillä järjestetään paljon erilaisia fasilitoituja verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja, joiden kautta osallistujat saavat konkreettista osaamista, ei pelkästään teoreettista tietoa.

Koulutukset ja seminaarit

Keskusjärjestö järjestää jäsenilleen myös seminaareja ja koulutuksia eri aiheista Toimintakeskus Graniitissa Helsingissä 3-4 kertaa vuodessa. Järjestömme tekevät hyvin moninaista toimintaa erilaisilla alueilla. Myös kokemus järjestöissä toimimisessa vaihtelee suuresti. Siksi tietyt aiheet ovat kiinnostavampia yksille kuin toisille ja koulutustarjonnan täytyy olla varsin moninainen.  Seminaareihin kutsutaan myös eri alojen ammattilaisia, jotka vahvistavat osallistujien tietoisuutta ajankohtaisista asioista, esim. kolmatta sektoria koskettavista lakimuutoksista tai muista ajankohtaisista kysymyksistä.

Tilat

Keskusjärjestö vuokraa omalle toiminnalleen toimitilaa Helsingin Pihlajamäessä, jossa sijaitsevat sekä toimisto, että liikunta-, musiikki- ja koulutus- ja kerhotilat. Tästä Monikulttuurisesta Toimintakeskus Graniitista paikallisosastot voivat saada tiloja käyttöönsä maksutta, mikäli toiminta vastaa keskusjärjestön tavoitteita ja kriteerejä. Paikallisosastot voivat myös vuokrata toimitiloja pientä maksua vastaan, joka on halvempi, kuin osa Helsingin kaupungin tiloista.

Keskusjärjestön tilat mahdollistavat myös paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen koulutuksien, sparrauksien ym.  järjestämisen matalalla kynnyksellä ilman erityisvalmistelua. Tilat ovat hyvin varustettuja sekä paikanpäällä että netissä tai hybridinä toteutettaviin tilaisuuksiin. Myös keittiö- ja leikkitilat Graniitista löytyy. Talossa onkin paljon osastojen ja jäsenjärjestöjen ryhmiä, kursseja, harjoituksia ja tapahtumia. Mutta etenkin arkisin päiväsaikaan myös vapaata tilaa löytyy esim. erilaisiin ulkopuolisten toimijoiden ryhmien tarpeisiin. Kannattaa kysyä!

Tuki jäsenjärjestöille aikuiskoulutukseen

Keskusjärjestö tukee paikallisosastoja aikuiskoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Keskusjärjestöillä on liittynyt Opintokeskus SIVIS jäseneksi ja paikallisosastot ja jäsenjärjestöt saavat taloudellista tukea aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Kaikki SVK:öön kuuluvat järjestöt ovat oikeutettuja tukiin. Järjestöille pidetään koulutuksia SIVIS-koulutustuen hakemiseen ja vertaisopintoryhmien järjestämiseen ja raportointiin. Keskusjärjestö koordinoi, opastaa ja kurssi- ja kerhotoiminnan kehittämisessä.

bottom of page