top of page

Kotouttamisen edistäminen

Venäjänkielinen väestö Suomessa on suurin maahanmuuttajaryhmä, silti kieliryhmä on usein näkymätön, varsinkin politiikassa ja mediassa. Arvion mukaan venäjänkielisten määrä kasvaa jopa 250 tuhanteen vuoteen 2050 mennessä. Venäjänkielinen väestö pyrkii integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta usein kokevat kotoutumisen vaikeudet: kielen oppiminen, työllistymisen vaikeuden, sosiaalisten verkostojen puutteet, kulttuuriset ja eettiset erot, yhteinen Suomen ja Venäjän historia, kantaväestön ennakkoluulot ja asenteet.

Keskusjärjestö luo edellytyksiä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumiselle erilaisten osa-alueiden toimintojen ja palveluiden kautta – kulttuuri, liikunta, terveys- ja hyvinvointi, koulutus ja kielitaito jne.

Keskusjärjestö kehittää venäjänkielisten kotoutumista koskevaa yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen ja tahojen kanssa laajasti ja eri puolella Suomea.

 

Vuonna 2021 jatketaan erilaisten keinojen kehittämistä venäjänkielisten kotouttamisen edistämiseksi näillä osa-alueella:

 • työllistämisen edistäminen

 • tietoisuuden lisääminen digitalisaatiosta ja sähköisen asioinnin palvelujen käytöstä

 • tietoisuuden lisäämistä venäjän kielellä terveyskysymyksistä, jotka koskee Suomalaista terveysjärjestelmää, kuntien- ja sote-järjestöjen palveluista

 • tietoisuuden lisäämistä opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksista

 • yhteiskuntatieto ja orientaatio Suomalaisesta yhteiskunnasta.

 

Helsinkiläisten kotouttamista ja osallisuutta edistetään ruohonjuurentasolla konkreettisilla toimenpiteillä lapsille, nuorille ja perheille:

 • venäjän kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja ylläpitäminen

 • perhekahvilat

 • keskustelukerhot

 • lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan ja harrastustoiminta

 • suomen kielen intensiivikurssit eri-ikäisille aikuisille

 • suomen kielen kursseja erityisryhmille: esim. perheille ja äidille (joissa on järjestetty lapsiparkki tai muu lasten hoito)

 • laaja kerho- ja vapaa-ajan toiminta

 • leiritoiminta, mm. Hyvinvointilomat

 

Keskusjärjestön kotoutumista edistävää toiminta kulkee mukana jokaisessa toiminnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnit edistäminen

Venäjäkieliset maahanmuuttajat usein jäävät terveys- ja hyvinvointi palvelujen ulkopuolelle monista eri syistä. Heikko kielitaito, suomalisten Sote-järjestöjen toiminnan tuntemattomuus, kynnys lähteä vieraskielisille vertaistukiryhmille johtaa siihen, että palvelut eivät tavoittavat venäjänkielisiä asiakkaita. Keskusjärjestö kehittää toiminta, joka edistää venäjänkielisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

”Kysymyspiste” – matalan kynnyksen palvelu venäjän kielellä

Kysymyspiste on keskusjärjestön valtakunnallinen ilmainen ohjaus- ja neuvonta palvelu sosiaali kysymyksistä venäjän kielellä. Kysymyspiste toteuttaa Keskusjärjestö Pääkaupunkiseudulla Helsingissä: Graniitilla ja Rastilassa Leikkipuistossa.

Paikallisosastot järjestävät Kysymyspiste Vantaalla, Kotkassa, Lappeenrannassa, Kiteellä, Tohmajärvellä, Kuopiossa ja Tampereella, Jyväskylässä. Paikallisosastot käyttävät ohjauksessa SVK:n tietoportaalin www.venajankieliset.fi  viranomaisten lomakkeet (Kela, Migri, Te-Toimisto). Neuvojat auttavat ratkaisemaan päivittäiset ajankohtaiset kysymykset, jotka asiakkaat eivät itse pystyy hoitamaan heikon suomen kielen takia tai vaikean viranomaiskielen takia. Venäjänkieliset neuvojat auttavat varaamaan aikaa terveyshuoltoon, hakea koulutus tai työpaikka, ohjaa kunnan sosiaalipalveluihin.

      

Kysymyspiste – palvelun yhteydessä Helsingissä toimii Helsinki Info palvelijat Keskusjärjestön tiloissa. Tiedottaminen venäjän kielellä Valtion ja eri kuntien ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja kotouttamista edistävistä palveluista:

 • Keskusjärjestö jatkuvasti tiedottaa omien kanavien kautta ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Tieto kerätään eri kuntien verkkosivuilta, THL ja Valtioneuvoston, sekä STM sivustoista.

 • Keskusjärjestön tärkeä tehtävä tiedottaa Suomessa asuvia venäjänkielisiä tulevasta Sote-uudistuksesta sellaisessa muodossa, että maahanmuuttajat ymmärtävät mistä on kyse. Palvelujen käyttö tulevaisuudessa mahdollista vain silloin, kun ihmiset ovat tietoisia palveluista. Uudistus tuo epävarmuutta. SVK tekee seuraa Sote-uudistukseen liittyviä uutisia ja tiedottaa asiasta omalle kohderyhmälle valtakunnallisesti.

 

Graniitti - infot

SVK järjestää info tilaisuuksia eri kohderyhmälle ajankohtaisista asioista, sosiaalikysymyksistä ja sosiaalisista palveluista. Info illat järjestetään kerran kuussa iltaisin. Joka tilaisuus on eri aiheinen ja eri tahot esittävät heidän palvelut, toiminta, opastavat ja kouluttavat venäjänkielisiä maahanmuuttaja elämän eri alueesta:

 

 • Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin käyttö

 • Hakemusten täyttäminen sähköisen asioinnin kautta

 • Sairauksiin liittyviä luentoja (Vammaisten maahanmuuttajien oikeudet, heille tarkoitetut palvelut).

Kohderyhmän tarpeet otetaan huomioon jatkuvan kartoituksen kautta tilaisuuksien suunnitteluissa.

Vertaistoiminta ja matala kynnyksen toiminta. Oma aloitteinen toiminta

Toimintakeskuksessa on tilaa kehittää vapaaehtoistoimintaa, koordinaattori käynnistää aamu- ja viikonloppu toimintaa joka ohjaavat itse vapaaehtoiset. Jatketaan mummo yoga, tuolijumppa 60+, Kiva aamu äiti+lapsi kerho. Vertaistukiryhmät ikääntyneille maahanmuuttajille, äitiyslomalla oleville äideille lasten kanssa. Peliiltoja maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka kehittävät omaa aloitteista toimintaa viikonloppuisin illalla.

Ilmainen tila muille tahoille

Tarjotaan muille tahoille, paikallisille toimijoille ja maahanmuuttajajärjestöille ilmainen tila kaikille avoimen ja maksuton sosiaalista hyvinvointia tai kotouttamista edistävän toiminnan järjestelyyn säännöllisesti. Keskusjärjestö tukee venäjäkielisten maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia eri tavoin. Esim. Keskusjärjestö antaa omat toimitilat ilmaiseksi käyttöön erilaisten avoimien vertaistukiryhmien järjestämiseksi.

 

"HYVINVOINTIA YHTEISVOIMIN” – STEA-hanke

Venäjänkielisten terveyttä ja hyvinvointia vahvistetaan toteuttamalla STEA:n tukema hankkeetta ”Hyvinvointia yhteisvoimin”. Avustuksen käyttötarkoitus: Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen, venäjäkielisten ohjaaminen suomenkielisiin palveluihin itsenäiseksi käyttäjäksi ja venäjänkielisten vertaistukitoiminnan toimijaksi suomalaisella järjestökentällä sekä yhteistyön kehittäminen suomalaisten terveysjärjestöjen kanssa. Hakkeessa Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö toimii siltana ja auttaa kehittämään suomalaisten ja venäjänkielisten paikallisyhdistysten toimintaa. Asiassa tarvitaan venäjänkielisen järjestön asiantuntemusta kulttuurisidonnaisessa viestinnässä ja taustojen tuntemusta. Hankeen yhteistyökumppanina toimivat Suomalaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysalan Liitot ja järjestöt.

 

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 

 • ADHD Liitto

 • Allergia-, iho- ja Astmaliitto

 • Suomen Syöpäjärjestöt

 • Muistiliitto

 • Autismiliitto

 • Psoriaasiliitto

 • Mieli ry

 • Munuaiset- ja maksaliitto

 • Maahanmuuttajavammaisten Tukikeskus Hilma

 • HUS:in OLKA

             

Hanke tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin Yliopiston kanssa.

 

Vapaaehtoisten koulutukset

Hankkeessa mukana toimivat venäjänkieliset vapaaehtoiset, jotka saavat perehdytystä vapaaehtoistoimintaan ja eri Liittojen ja sote-järjestöjen vertaisohjaajan koulutusta, sekä tukihenkilökoulutusta. Vuonna 2021 Pääkaupunkiseudulla toimivat mallit levitetään paikallisosastoille ja kehitetään Hyvinvointia yhteisvoimin – toiminta valtakunnallisesti. Koulutuksia venäjänkielisille vapaaehtoisille järjestetään Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Kotkassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Kiteellä. Vapaaehtoisena toimiminen on hyvä polku olla osallisena yhteiskunnassa ja olla aktiivisena omalla äidinkielellä.

 

Venäjänkieliset vertaistukiryhmät

Koulutusta saanet vapaaehtoiset toimivat vertaistukiryhmien ohjaajina ja tukihenkilöinä. Vertaistukiryhmiä järjestetään eri aiheisiä ja eri  muotoisia, usein toiminnallisia.

 • Diabetes – liikunnallinen vertaistukiryhmä

 • In+Out autismi lasten perheille liikunnalliset ryhmät

 • Autismikirjon lasten perheille ja ADHD lasten perheille keskusteluryhmät

 • Muistiterveyttä edistävät toiminnalliset ryhmät

 • Keskusteluryhmät syöpä sairastuneille ja heidän läheisille.

Vertaistukiryhmät siirretään vuoden aikana paikkalisosastoihin, että jatkossa myös paikallisosastoilla on yhteistyö suomalaisten sote-järjestöjen kanssa. Vertaistukiryhmien järjestämiseen SVK tarjoaa ilmaiset ja varustetut tilat Graniitilla.

 

Info-tilaisuudet

Vuonna 2021 järjestetään info-tilaisuudet venäjän kielellä eri sairauksista, maahanmuuttajien vammaisten oikeuksista ja palveluista eri kunnissa. Infot järjestetään myös erilaisten tapahtumien yhteydessä, silloin venäjänkielisten vanhempien osallisuus on helpompi, kun lapsille tarjotaan ohjelmaa.

 

Venäjänkieliset oppaat eri sairauksista

Hankkeessa käännetään eri Terveysjärjestöjen oppaita sairauksista ja hoitomenetelmistä Suomessa.

Kaikki oppaat löytyy verkkosivustossa www.venajankieliset.fi

 

Vuonna 2021 käännetään oppaat:

 • Reuma

 • Kehitysvammat

 • Ja erilaiset tiedotteet ja artikkelit aiheista.

 

Vuoden 2021 aikana hankkeessa arvioidaan mukana 70 vapaaehtoista, jotka saaneet koulutusta. 300 vertaistukiryhmiin osallistujaa.

Hyvät väestösuhteet ja syrjinnän ehkäiseminen

Venäjänkielisiä Suomessa epävirallisten tilastojen mukaan on noin 100 000 ja virallisen tilaston mukaan yli 75 000. Usein muista Neuvostoliiton maista tulevat venäjänkieliset ilmoittavat äidinkielekseen jonkun muun kielen, kuten viro, ukraina tai valkovenäjä. Venäjänkieliset ovat kaikki entisen Neuvostoliiton kansalaisia, heillä on hyvin erilaiset taustat, kulttuuri ja uskonto. Silti meitä yhdistää – venäjän kieli, joka on meille kaikille äidinkieli. 

Keskusjärjestön rooli on kehittää dialogia Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien kesken, järjestöjen kesken, ja rakentaa vahvan venäjäkielisten äänen. Iso paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkosto ja tiivis yhteistyö järjestöjen välillä on tuonut rauhaa ja ymmärrystä maahanmuuttajien järjestöjen roolista Suomen kotouttamispolitikassa, venäjänkielisten osallisuuden lisäämisestä ja vahvistanut järjestöjen luottamusta toisiinsa ja yhteiskuntaan.

Jatkuva tiedottaminen Suomen ajankohtaisista asioista on tuonut Keskusjärjestölle myös venäjänkielisten maahanmuuttajien luottamusta. Venäjänkieliset tulevat yhtä aktiivisemmaksi yhteiskunnassa, yhä enemmän vastaavat erilaisiin kyselyihin ja osallistuvat tutkimuksiin.

SVK:n laaja toiminta omalle kohderyhmälle ja monikulttuurinen toiminta edistää vahvasti hyviä väestösuhteita ja ehkäisee syrjintää.

Työllistymisen edistäminen

Venäjänkielisten maahanmuuttajien työttömyys on korkea verrattuna kantasuomalaisiin. Venäjänkielisten haasteet ovat usein heikko suomen kielen taidot, koulutuksen tai työkokemuksen puute, verkoston puute. Toisaalta on myös paljon korkeakoulutettuja venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla on riittävät suomen kielen taidot.

Vuonna 2020 Keskusjärjestö oli perustanut Työllistymisen edistämiskeskus GRANIITTI – TEG, omassa tilassa, jonka tarkoituksena on edistää Pääkaupunkiseudulla asuvilla venäjänkielisten työllistymistä. Vuonna 2021 TEG tarjoaa:

 • Orientaatio Suomalaisessa yhteiskunnassa venäjän kielellä

 • Työvalmennus

 • Työnhaku työkalut – koulutus

 • ATK-taidot

 • Ammattivalinta

 • CV-laatiminen

 • Valmistelu haastatteluihin

 • Suomen kielen kurssit

 • Ammattikielikurssit

 • Suomen- ja englannin kielen keskustelukerhot ja kieliskahvilat

Kurssien lisäksi Keskusjärjestö tarjoaa työllistymistoiminnan puitteissa venäjänkielisille työttömille työnhakijoille työkokeilu paikkoja. Palkkatuella jatkuvasti työllistetään helsinkiläisiä lukuisiin erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa oppinäytetyöhön liittyviä tutkimuksia ja opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta.

Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia. Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin –ryhmässä.

Graniitilla on isot varustetut koulutustilat, jossa koulutuksiin osallistujilla on tietokoneet. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta. Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia. Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin –ryhmässä.

 

 

Nuorten työllistyminen

Vuodeksi 2021 SVK on hakenut STEA:n ”Paikka auki” ohjelman avustus nuoreen palkkaukseen vuodeksi. Tarkoituksena on avustuksella työllistyä maahanmuuttaja taustaisen nuoren tapahtuma assistentiksi. Keskusjärjestö tarjoaa myös TET-jakson suoritettaville nuorille työkokeilupaikkoja.

Kesällä SVK tarjoaa kesätyön Helsingin kaupungin kesäsetelin yhdeksän luokkaan koululaisille, jotka suorittavat erilaiset työtehtävät toimistossa ja Monikulttuurisen Toimintakeskuksen toiminnassa.

Kotouttamisen
Terveys ja hyvinvointi
Väestösuhteet
Työllistyminen
bottom of page