top of page

Kestävä kehitys

Keskusjärjestö on FINGO:n jäsenjärjestö vuodesta 2020. Keskusjärjestö panostaa kestävään kehitykseen, tuo kestävän kehityksen periaatteita tiedottamisen kautta Suomessa asuville venäjänkielisille, edistää lasten ja nuorten ymmärrystä aiheesta ja kehittää yhteistä toimintaa paikallisosastojen kautta, jotka vastaavat kestävän kehityksen 2030 agendaa.

Suomi on saavuttamassa Agenda2030:n päätavoitteet, jotka liittyvät köyhyyden poistamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, laadukkaaseen koulutukseen, puhtaaseen veteen, energian saatavuuteen ja puhtauteen, säälliseen työhön ja talouskasvuun, teollisuuteen ja innovaatioihin, eriarvoisuuden vähentämiseen, kaupunkien ja paikallisyhteisöjen kestävyyteen, sekä instituutioiden ja oikeusjärjestelmän toimivuuteen.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Keskusjärjestö panostaa Suomessa asuvien venäjänkielisten tietoisuuden lisäämiseen, joka liittyy kestävän kehitykseen.

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Keskusjärjestö työstää paikallisosastojen ja suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa opetusmenetelmiä ja materiaaleja, jotka lisäävät venäjänkielisten lasten ja nuorten osaamista ympäristöstä, ekologisesta kestävyydestä ja ekosysteemien säilyttämisestä. Paikallisosastoissa järjestetään säännöllinen opetus erilaisen harrastustoiminnan muodossa eri ikäisille venäjänkielisille lapsille ja nuorille. Tarkoituksena on lisätä lapsilla ja nuorilla ymmärrystä toiminnan kautta luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoista, jotta voimme turvata ihmiskunnan hyvän elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Toiminnalla lisätään eri ikäisten venäjänkielisten valmius kestävien valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomessa asioista kyetään sopimaan yhdessä ja voidaan luottaa yhteiskunnan toimivuuteen. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle.

bottom of page