top of page

Monikulttuurinen toimintakeskus Graniitti

Toimintakeskus Graniitti on perustettu vuonna 2016 Helsingin Pihlajamäessä. Toimintakeskuksen tarve tuli esiin paikallisosastojen toiminnan kautta, kaupungin tarjoamia tiloja ei saa usein niin paljon kun järjestöt tarvitsee, oli kova tarve saada sellaiset tilat, jossa monta järjestöä voisivat toimia yhtäaikaisesti, säilyttää omia välineitä toiminnan varten, tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, yhteisiä tapahtumia, juhlia, tilaisuuksia.

 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on asiakaslähtöinen.

Osallistuminen eri muotoiseen matalan kynnyksen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle.

Monikulttuurinen Toimintakeskus GRANIITTI on turvallinen paikka, jossa voi tavata muita eri kulttuuria edustavia ihmisiä, sekä tutustua kantaväestöön ja muihin kulttuureihin, sen toiminta on tärkeä sekä verkoston ja monikulttuuristen suhteiden luomisen, että rasismin vastaisen toiminnan kehittämisen kannalta.

 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö oli kehittänyt Helsingin Pihlajamäessä sijaitsevan Monikulttuurine Toimintakeskus Graniitin, joka tavoittaa noin 500 helsinkiläistä viikossa. Graniitti oli alustavati perustettu maahanmuuttajajärjestöjen yhdistämisen kautta, sillä sen toiminta alustavasti olivat järjestäneet eri kulttuuriset maahanmuuttajajärjestöt maahanmuuttajille ja myöhemmin toimintaan tulivat mukaan myös

kantaväestön edustajat.

 

Usein Asukatojen ja suomalaisten järjestöjen haasteena on saada mukaan valmiinseen toimintaan muiden kulttuurien ja väestöryhmien edustajia. Graniitilla tätä haastetta ei ole, vaan sen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ja toiminnan järjestäjät tavoittavat hyvin omakielisen kohderyhmän. Myös kontakti paikallisten kantasuomalaisiin on rakennettu hyvin ja kynnys osallistua monikulttuuriseen toimintaan oli madaltunut 4 toimintavuoden aikana, sillä suomalaiset ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kerhoissa, osallistuvat työpajoihin ja liikuntaharrastuksiin.

Graniitissa on:

  • Liikuntasali 130 m2, liikuntavälineet (eri kokoiset pallot, maalit, mailat, pöytätennispöydät)

  • Liikuntasali 70 m2

  • Täysin varustettu keittiö, joka sopii myös isoille tapahtumille

  • Varustettu keittiönurkka

  • Opetusluokat

  • Käsityö- ja puutyöpajaopetustila

  • Iso monitoimitila, varustettu koulutuksille, info-tilaisuuksille, vartaistukiryhmille, TV, näyttö, projektori, tulostin, sohvat

  • Lasten leikkitila, jossa on paljon leluja ja kirjoja

  • Pukuhuoneet

Graniitti on avoin kaikille halukkaille järjestämään eri muotoista toimintaa helsinkiläisille. Graniitti toimii maahanmuuttajien järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja kolmannen sektorin toimintaympäristönä, jossa tehdään aktiivisesti verkostoyhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri toimijoiden ja muiden tahojen kanssa. Graniitti toteuttaa toimintaansa vahvasti Helsingin kaupungin strategian ja linjauksiin nojaten kannustamalla eri toimijoita yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä mahdollistamalla yhteistyöverkostojen syntymistä. Helsinkiläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun on tärkeä osallisuusstrategian näkökulmasta ja osallisuuden edistämisessä. Monipuolinen, suunnitelmallinen ja avoin yhteistyö luovat edellytykset kehittämistyön tulosten hyödyntämiselle ja toimivien käytäntöjen juurruttamiselle.

Graniitin toiminta tuottaa konkreettisia taloudellisia hyötyjä edistäessään hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee ja vähentää sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä niihin kohdistuvaa palvelutarvetta. Kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä järjestökenttä on tärkeä yhteistyökumppani. Erityisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa kansalaisaktiivisuus synnyttää yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa, jolla on ihmisten terveyttä, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia.

Järjestöissä on luovuutta ja aktiivisuutta kehittää ja testata uusia ratkaisu- ja toimintamalleja, jotka täydentävät kaupungin peruspalveluita.

Graniitti kannustaa ja houkuttelee paikallisia suomalaisia ja maahanmuuttajayhdistyksiä, kaupungin sosiaalitoimi ja muita tahoja yhteistyöhön ja eri taustaisia kansalaisia osallistumaan erilaisiin toimintoihin.

Strateginen tavoite Graniitin toiminnalle on järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen sekä vahvistaminen ja yhteisöllisyyden sekä osallistumismahdollisuuksien lisääminen alueen eri taustaisille ihmisille.

 

Vuonna 2020 vapaaehtoisia oli koulutettu venäjän, suomen ja englannin kielillä. Niceharts ry – Naapuriäiti hanke oli kouluttanut alueella asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia toiminnan ”Kohderyhmästä toimijaksi” puitteissa, jotka järjestävät Graniitilla omalla kielellä kaikille avoimia omaan kulttuuriin liittyviä matalan kynnyksen toimintoja: käsityöt, ruoanlaittotyöpajat, eri kulttuuriset juhlat.

                    

Eri kulttuureja edustavat järjestöt järjestävät Graniitilla oman kulttuurin päiviä, joiden tarkoitus on antaa kaikille kulttuurista kiinnostuneille matalalla kynnyksellä ja turvallisesti tutustua eri kulttuureihin ja niitä edustaviin ihmisiin. Esim. thai, Kiina ja Georgia kulttuuripäivät onnistuvat hyvin osallistujien tavoittamisessa, jossa positiivisen kosketuksen kautta kantaväestöllä vähenee ennakkoluulot maahanmuuttajaa kohti. Sillä edistetään vuoropuhelua ja hyviä väestösuhteita.

 

Graniitti on monitoimijainen keskus, joka mahdollistaa konkreettisesti järjestösektorin ja julkisen tahon yhteistoiminnan. Graniitti toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoyhteistyöryhmissä, joiden avulla toteutetaan kehittämistyötä, tilaisuuksia ja tapahtumia. Julkisen sektorin toimijat saavat Graniitin toiminnan kautta tietoa yhdistystoiminnasta, löytävät verkostoyhteistyötahoja sekä voivat hyödyntää yhdistystoiminnan tukitoimia omassa työssään. Granitin asiakkaalta kuullaan kokemuksia arjen toimivuudesta, sen haasteista, palveluiden riittävyydestä ja kehittämistarpeista.

Toimintakeskuksen kulttuuritoiminta

Toimintakeskus GRANIITTI on tunnettu paikka Helsingissä. Graniitti tarjoaa monipuolinen kulttuuriohjelmaa ympäri vuoden. SVK järjestää konsertteja, juhlia, tapahtumia, lasten ja aikuisten teatteriesityksiä.

 

SVK:n kulttuuritoiminta hyvin monipuolistaa ja täydentää Helsingin kaupungin kulttuuritoimintaa ja edistää moninaisuutta.

Yhteistyökumppanina kulttuuritoiminnan järjestämisessä toivat eri järjestöt ja tahot: SVK:n paikallisosastot, Suomi-Venäjä Seura, eri puolelta Suomea vierailevat järjestöt ja kerhot, muusikot ja taidemaalarit.

Kulttuuritoiminta tavoittaa laajan kohderyhmän. Venäjän kielen opiskelusta kiinnostuneille järjestetään eri muotoiset kielikahvilat, suomen ja venäjän kielen keskustelukerhoja. Paikallisosastot järjestävät Graniitilla omaa kulttuuritoimintaa: musiikki-, taide-, teatteriharrastus eri ikäisille helsinkiläisille.

            

SVK toimii kulttuuriolohuoneena ja kulttuurien kohtaamispaikkana tarjoamalla varustetun konserttisalin erilaisille kulttuuritapahtumille ja järjestää kulttuuritapahtumia itse. Eri ammattilaiset taiteilijat käyttävät Keskusjärjestön kulttuuriolohuoneetta ja järjestävät kaikille avoimet esitykset, tilaisuudet, työpajat. Vuoden 2021 kulttuuritoiminnalle haetaan Helsingin kaupungin avustusta ja Opintokeskus Sivis hakee avustusta erilaisiin opintojaksojen toteuttamiseen.

Venäjän kielen ja kulttuurin säilyminen

Oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen on erittäin haastava tehtävä. Kaksikielisille lapsille ja nuorille ei ole järjestetty riittävästi mahdollisuuksia venäjän kielen opiskeluun. Kuntien tarjoamat 1-2 venäjän kielen oppituntia viikossa eivät ole riittävät laadukkaaseen kielen opiskeluun. Kaksikielisyys on sekä lasten ja nuorten, että tulevaisuudessa koko yhteiskunnan rikkaus. Valitettavasti usein kaksikielisissä perheissä venäjän kieli jää vain ”kotikieleksi”, eikä sitä pystytä hyödyntämään aikuisena esim. ammatissaan. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tehtävänä on edesauttaa ja tukea nimenomaan laadukkaan venäjän kielen opetuksen tarjonnan lisäämistä. Kielenopetukseen haetaan erilaisia avustuksia. Paikallisosastot järjestävät Graniitilla ja omissa paikkakunnissa venään kielen opetusta omilla resursseilla.

Toiminnassamme koko ajan suunnitellaan ja kokeillaan innovatiivisia suomen- sekä venäjän kielen kursseja. Tavoitteena on jakaa opittuja tietoja ja taitoja järjestön sisällä, sekä kannustaa lapsia ja nuoria mukaan venäjän kielen opiskeluun.

Graniitin monikulttuurinen toiminta

Keskusjärjestö toteuttaa TAIKE:n avustuksella Graniitti-klubi – monikulttuurista toimintaa, jossa mukana on eri kansojen edustajia, sekä kantaväestö. Toiminta on ilmainen ja avoin kaikille, osatoiminnalle vaadittaan ilmoittautumista, tilan ja materiaalin takia. Osa tapahtumista toimii pientä maksua vastaan. Toiminnasta tiedotetaan Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön omilla netti-sivullaan www.venajankielisetfi. Sivustoon asennettu kalenteri, jossa näkyy toimintakeskuksen toimintaa viikon jokaisena päivänä. Toimintakeskuksen esitteitä ja julisteita jaetaan toimintavuoden aikana kunnan kirjastoihin, neuvoloihin, sosiaali- ja terveysaseman yhteistyökumppaneille.

Monikulttuurinen toimintakeskus toimii myös harjoittelupaikkana opiskelijoille (AMK ja aikuiskoulutuskeskus) ja TE-toimiston asiakkaille työkokeilupaikka.

”Granittiklubin” säännöllinen toiminta oli järjestetty vuoden aikana 5 päivä viikossa. Se on järjestetty aamuisin ja päivisin niin, että sinne ensisijaisesti pääsevät osallistumaan äitiyslomalla olevat vanhemmat, perheet, eläkeläiset ja työttömät.

Graniittiklubin säännöllinen toiminta järjestetään erilaisten kumppanien kanssa: MLL Uudenmaan Piirin Isätoiminta-hankkeen kanssa, MLL Pihlajamäen paikallisosastotn kanssa ja SVK liikunnallisten paikallisosastojen kanssa yhteistyössä.

Toiminnan tuloksena on kehitetty yhteisöllisyyttä, yhdenvertasuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää kestävää ja tunnettua toimintaa. Kantaväestö, sekä maahanmuuttajat osallistuu aktiivisesti toimintaan.

Eniten syrjäytymisvaarassa oleville, kuten nuorille, lapsiperheille ja yksinhuoltajille sekä työttömille oli toteutettu omat matalan kynnyksen kulttuuritapahtumat tavoitteidensa mukaisesti.

Osallisuus, demokratia, vapaaehtoistoiminta

SVK:n tärkeä tehtävä on  lisätä venäjänkielisten osallisuutta yhteiskuntaan ja sen kautta vahvistaa venäjänkielisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskusjärjestö tarjoaa monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille venäjänkielisille itse, sekä yhteistyössä paikallisosastojen ja muiden tahojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Vapaa-ajan ja harrastus toiminta

Keskusjärjestö tarjoaa monipuolista ohjattua ja PopUp-muotoista oma aloitteista toiminta eri ikäisille venäjänkielisille, joka järjestetään Toimintakeskuksessa Graniitti. Toimintakeskuksessa järjestetään lukuiset kerhot, info-tilaisuudet, koulutukset, vertaistukiryhmät, lasten ja nuorten leirit, työpajat, juhlat ja konsertit. Osallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeät tekijät kotouttamisessa. Yhteistä positivistä kanssakäymistä antaa hyvän pohjan maahanmuuttajien hyvinvoinnille. Toiminta äidinkielellä madaltaa kynnystä osallistumiselle.

 

Venäjänkielinen vapaaehtoistoiminta

Osallisuus yhteiskuntaan lisätään kehittämällä venäjänkielinen vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistyö omalla äidinkielellä on monille maahanmuuttajille avain kotouttamiselle uuteen yhteiskuntaan, mahdollisuus olla aktiivisena, verkostoitua muiden kanssa, löytää oman elämän merkityksen muiden auttamisen kautta. Osallistumisen kautta yksinäisyys vähenee, hyvinvointi lisääntyy, maahanmuuttajien elämä on merkityksellinen, heillä on paikka, jossa heidän osaamiselle löytyy käyttöä.

SVK:n vapaaehtoiset tekevät hyvin erilaiset työtehtävät: ohjaavat kerhot, keskustelukerhot, kielikahvilat, liikunnalliset kerhot, ruoanlaittokerhot.

Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta vahvistuu SVK:n paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä. Keskusjärjestö kehittää vapaaehtoistoiminnan kehittämistä paikallisosastoissa eri puolella Suomea lisäämällä järjestöjen osaamista hyödyntää vapaaehtoisia omassa toiminnassa, kehittää ja koordinoida vapaaehtoisia, sekä lisäämällä venäjänkielisten maahanmuuttajien tietoisuutta vapaaehtoistoiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistoimintaan venäjän ja suomen kielillä. Keskusjärjestö tukee paikallisosastojen vapaaehtoistoimintaa viestinnällä, tarjoamalla materiaaleja, jakamalla tietoa ja osaamista ja auttamalla järjestöjä jakamaan osaamista keskenään.

 

Kehittämällä venäjänkielistä vapaaehtoistoimintaa eri paikkakunnissa toimivissa paikallisoastoissa lisätään vapaaehtoistoiminnan laatua, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja näkyvyyttä. Kehittymisalueita ovat toiminnan kehittämisen lisäksi vapaaehtoistoiminnan mittaaminen, vapaaehtoisten osallisuuden kehittäminen, vapaaehtoistoiminnan tiedotus ja markkinointi, vapaaehtoistoiminnan järjestäminen poikkeusoloissa, vertaistoiminnan kehittäminen, eri kohderyhmien kuten ikääntyneiden tai nuorten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön liittyvät ominaispiirteet.

Tuloksina odotetaan, että venäjänkieliset järjestöt saavat tietoa vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja arvoista, vapaaehtoistoiminnan arvostus ja asema vahvistuu, vapaaehtoisten rekrytointi helpottuu ja järjestöt saavat SVK:n apua vapaaehtoistoimintansa vahvistamiseen.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen edistämiseksi kehitetään venäjänkielisten vapaaehtoisten rekisteri, joka toimii siltana venäjänkielisten vapaaehtoisten ja eri toimijoiden välillä. Sote-järjestöt ja muut tahot löytyvät helposti vapaaehtoisia eri puolella Suomea.

Kieliryhmän sisällä löytyy paljon voimavaraa, vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen panostetaan yhtä enemmän vuonna 2021. Vapaaehtoistoiminta kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, jotka ovat Opintokeskus Sivis, Kansalaisareena, Suomen Pelastusarmeija.

 

Vaikuttaminen ja demokratia

Keskusjärjestö tavoittaa pelkästään Pääkaupunkiseudulla yli 1200 venäjänkilistä maahanmuuttajaa omassa toiminnassa joka viikko. SVK jatkuvasti tiedottaa vaikuttamismahdollisuuksista venäjän kielellä, levittää eri järjestöjen, tahojen, viranomaisten ja kuntien kyselyt. Esim. STM:n lapsistrategia, THL:n covid-19 koskevaa kysely, Eläkeläiset ry:n ja JADE-keskuksen kyselyn ikääntyneille maahanmuuttajille. Jakamalla ajankohtaista tietoa lisätään venäjänkielisten tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksista.

 

Keskusjärjestö tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Stadiluotsien kanssa, joiden kanssa toteutetaan OmaStadi ohjelmaa. Toiminnasta laajasti tiedotetaan Keskusjärjestön kanavien kautta. Keskusjärjestö vahvistaa venäjänkielisten tietoisuutta yhteiskunnasta ja demokratiasta tiedottamistoiminnan kautta ja järjestämällä tapaamiset Helsingin kaupungin valtuutettujen päättäjien kanssa. Keskusjärjestö on mukana Moniheli ry:n hankkeessa – ”Kaikkien vaalit”, jonka tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien tietoisuutta demokratiasta, vaikuttamismahdollisuuksista ja aktivoida heitä aktiivisemmin osallistumaan päätöksentekoon.

Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä Moniheli ry:n kanssa lisäämällä venäjänkielisten kiinnostusta demokratiaan ja vaikuttamiseen.

Lapset, nuoret, ikääntyneet. Osallistava ja tukeva toiminta.

 

Nuoret venäjänkieliset ovat halukkaita ylläpitää ja vahvistaa omaa kieltä, harrastaa omalla äidinkielellä ja olla vuorovaikutuksessa muiden sama kielitä puhuvien nuorten kanssa. Oman kielen ylläpitäminen ei ole este kotouttamiselle, yhteiskuntaan kuulumiselle tai aktiiviselle osallisuudelle suomen kielellä. Nuoret kaipaavat erilaista kerhotoimintaa ja kohtaamisia muiden venäjänkielisten nuorten kanssa, minkä avulla venäjän kieli kehittyisi monipuolisesti.

 

Keskusjärjestö tukee paikallisosastoja nuorten toiminnan kehittämisessä, sekä etsii mahdollisuuksia yhteistyöhön suomalaisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. SVK:n paikallisosastot kehittävät omaa venäjänkielisille lapsille ja nuorille suunnattua kerhotoimintaa.

Viikoittaisia paikallisosastojen kerhoja yhteensä yli 100, johon osallistui yli 600 lasta ja nuorta.

 

Keskusjärjestön vuosikokouksessa 2020 päätettiin yhdessä venäjänkielisten paikallisosastojen kanssa perustaa VALOMAJAKKA-venäjänkielisten nuorisojärjestöjen verkosto, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyötä, kehittää järjestöjen verkostoja paikallisesti muiden nuorisojärjestöjen kanssa, toteuttaa nuorille tarkoitettuja erilaisia toimintamuotoja, tapahtumia, leirejä ja retkiä. VALOMAJAKKA – verkosto yhdistää kaikki lasten ja nuorten parissa toimivia venäjänkielisiä järjestöjä, kehittää yhteistä toimintaa, tilaisuuksia ja tapahtumia, perustaa oma tiedottamiskanavaa ja toteuttaa yhteisiä hankkeita nuorille ja nuorten kanssa.

Vuonna 2021 yhteistyötä kehitetään tiheämmin järjestöjen ja tahojen kanssa, jotka vahvistavat paikallisosastojen nuorisotyötä, HNMKY, Erasmus+, Etsivä Nuorisotoiminta. Keskusjärjestö ohjaa, neuvoo ja tukee paikallisosastoja toiminnan nuorille tarkoitetun toiminnan kehittämisessä, avustus hakemusten kirjoittamisessa, jotka liittyvät lasten ja nuorten toimintaan. Keskusjärjestön rooli edistää venäjänkielisten nuorten integroitumista Suomeen ja vahvistaa nuorten aktiivista osallisuutta. Aktiiviset erikieliset ja monikulttuuriset nuoret ovat Suomen tulevaisuus ja venäjänkielisten nuorten toimintaan panostetaan yhtä enemmän. Keskusjärjestö järjestää yhteisiä tapahtumia eri paikkakunnissa asuville nuorille, jotka ovat paikallisosastojen toiminnassa, esim. yhteisiä matkoja, nuorten leirejä, diskoja, mielenkiintoisia tapahtumia, juhlia.  Nuoria otetaan aktiivisesti toiminnan suunniteluun. Nuorison kanssa toimiville ohjaajille, valmentajille järjestetään koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia suomalaisten nuorisotoimijoiden kanssa.

 

Keskusjärjestö oli venäjänkielisten edustajana Oikeusministeriön Valtakunnallisen ETNO:n (Etnisten suhteiden Neuvottelukunta) asettamassa asiantuntijatyöryhmässä ”Uskonnollisten ja monikulttuuristen nuorten vuoropuhelun asiantuntijaryhmä”.

1,5 vuoden kestoisella työryhmän tuloksena on ”Oikeus kuulua joukkoon” julkaisu, joka sisältää  neuvoja viranomaisille ja päättäjille monikulttuuristen nuorten asioista ja asemasta.

Venäjänkieliset ikääntyneet

Suurin osaa venäjänkielisistä ikääntyneestä asuu pääkaupunkiseudulla. Ikääntyneiden suurimmat haasteet ovat heikko suomen kielen taito, sairaudet, heikko orientaatio yhteiskunnassa ja usein uutiskanava on venäjän media tai puskaradio. Yksinäisyys ja verkoston puute ovat haitalliset tekijät ikääntyneille maahanmuuttajille. Keskusjärjestö toiminnalla pyrkii vähentämään venäjänkielisten ikääntyneiden yksinäisyyttä, luo mahdollisuuksia osallistuttaa ikääntyneitä eri muotoiseen toimintaan, myös on-line toimintaan, jotta tavoitetaan koko Suomessa asuvia ikääntyneitä.

 

Keskusjärjestö kehittää eri muotoista yhteistyötä eri tahojen kanssa, joiden kohderyhmänä ovat ikääntyneet, esim. Eläkeläiset ry, Käpyrinne ry:n JADE-Toimintakeskus. Ikääntyneille järjestetään info tilaisuudet, jotka koskevat kaikki venäjänkieliset ikääntyneet – eläke asiat, sähköinen asiointi, OmaKanta – palvelun käyttö.

 

Liikunnallisilla videoilla aktivoidaan venäjänkielisiä ikääntyneitä liikkumaan säännöllisesti, videotallenteet jaetaan omien kanavien kautta: Facebook, YouTube ja paikallisosastojen omien kanavien kautta alueellisiesti.

Vuonna 2021 ikääntyneille järjestetään viikonloppuleirit yhdessä Eläkeläiset ry:n kanssa eri puolella Suomea, joiden tarkoituksena on tavoittaa yli 300 venäjänkielistä iäkästä. Ikääntyneille järjestetään webinaarit – videotallenteet erilaisista ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät Suomalaista yhteiskuntaa, esim. Sote-uudistusta, terveysjärjestelmää, digitalisaatiota.

Vuonna 2021 kehitetään ikääntyneiden harrastustoiminta, joka järjestetään Keskusjärjestön Monikulttuurisessa Toimintakeskuksessa Graniitti, sekä paikallisosastoissa eri puolella Suomea. Ikääntyneiden kanssa toimiville paikallisosastoille järjestetään koulutus, jonka kautta lisätään ohjaajien osaamista toimia ikääntyneiden kanssa ja kohdata osallistujaa oikealla tavalla.

Hyviä ja toimivia menetelmiä, kerhoja, harrastusmuotoja levitetään kaikille SVK:n paikallisosastoille, pilotoidaan ja kehitetään niitä eri paikkakunnissa ja järjestöissä. Keskusjärjestö auttaa paikallisosastoja verkostoida paikallisten tahojen kanssa, joiden kanssa on mahdollista rakentaa yhteistyötä. Ikääntyneiden venäjänkielisten hyvinvointi on tärkeä tulevan vuoden toiminnan osa alue.

Graniitti
Osallisuus
Lapset ja nuoret
bottom of page